Pal in de stad

Privacy beleid

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van bezoekers aan haar websites die beschikbaar komen en volgt hiermee de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen gebruikt deze (persoons)gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring beschreven doelen. 

 

Huidige websites van Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen zijn: www.pallive.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze sites worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

 

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Adresgegevens privé en/of zakelijk
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Functie/beroep
 • Social media
 • IBAN
 • Kostenplaats
 • BIG-registratienummer
 • V&VN nummer
 • Informatie uit enquêtes

 

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, maken wij hieronder duidelijk wat de doeleinden zijn waarvoor Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen uw persoonsgegevens verzamelt:

 

 • Informatie uit deelname aan een activiteit van PAL live, waaronder ingezonden documenten
 • Afhandelen van uw betaling.
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft.
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om u uit te nodigen voor evenementen.

 

De grondslagen waarop we uw gegevens verzamelen:

 

 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

 

Persoonsgegevens naar derden

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zgn. ‘verwerkers’, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze verwerkers leggen in een verwerkersovereenkomst vast dat zij de AVG naleven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen.

 

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen maakt gebruik van de volgende verwerkers:

 

 • Bond for Websolutions: beheer websites
 • Rens Lauwers: onderhoud en beheer ict en toebehoren
 • Zzp-ers: uitvoering doelen organisatie en jaarplan
 • IKNL: uitvoer van financiële zaken
   

Verwerking gegevens bezoek websites

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar websites, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek. Het programma maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op de websites van Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen vindt u op de pagina Cookie instellingen.

 

Bij het verwerken van onze websitestatistieken anonimiseren we de IP-adressen van de bezoekers: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een gegevensverwerkingsregister staat omschreven welke data wij verwerken, hoe deze zijn verzameld, waar we deze data opslaan, met welke doelstelling, wie toegang heeft tot deze data en de bewaartermijn.

 

Veiligheid

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

 

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Wij gebruiken SSL om gevoelige informatie online te beschermen.
 

Protocol datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen. Mocht er sprake zijn van een datalek dan meldt Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zal zij alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken.


Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen. Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.
 

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

 

U kunt Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen. Contactgegevens

 

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.
 

Wijzigingen

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Het geldende beleid wordt altijd gepubliceerd op alle websites van Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen.